แบบฟอร์ม | ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แบบฟอร์ม

# แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด คำอธิบาย
1. แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ - กรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือตนเองเท่านั้น
- เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม
     1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
     2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
- นำเอกสารทั้งหมด มายื่นด้วยตนเองที่งานทะเบียน ของมหาวิทยาลัย
ต้องดำเนินการยื่นเอกสารก่อนวันยืนยันสิทธิ์Clearing House รอบต่อไป 7 วันทำการ
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171