ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทโควตา

เปิดรับสมัครวันที่ 7 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

ประกาศผลสอบคัดเลือก

  ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

TCAS รอบที่ 4

รับกลางร่วมกัน (Admission2)

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 - 20 พ.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

คู่มือการสมัคร

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เว็บไซต์คณะ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        เลขที่ 2/2 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

   โทรศัพท์: 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171