กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562| ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562


การแต่งกาย

วันรายงานตัว : ชุดนักเรียนของสถานศึกษาเดิม

วันปฐมนิเทศ : ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/วิทยาลัย กำหนดการรายงานตัว (สำหรับ ม.6) กำหนดการปฐมนิเทศ (สำหรับ ม.6 และ ปวช./ปวส.)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง)
อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 9
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
- รอบเช้า 07.30 - 12.00 น. (นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีพร้อมผู้ปกครอง)
- รอบบ่าย 12.00 - 16.00 น. (นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ และภาคสมทบ)
ห้อง 63205 ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน 08.00 น.
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง)
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยรัตภูมิ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ห้องทะเบียนและวัดผล 9105 อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (นักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง)
ลานวัฒนธรรมบริพัตร อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
นักศึกษาและผู้ปกครอง ลงทะเบียนพร้อมกัน 08.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หน่วยทะเบียนและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตวเล็ก ชั้น 2 ห้องบรรยาย 1
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ห้อง AB306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 2 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1171