กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565


คณะ/วิทยาลัย วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
สงขลา
คณะบริหารธุรกิจ 26 มิ.ย. 65 08.30 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาภาคสมทบทุกสาขา และหลักสูตร 4 ปีทุกสาขา
27 มิ.ย. 65 08.30 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาเทียบโอนภาคปกติ สาขาการจัดการทั่วไป ,สาขาการบัญชี,สาขาการตลาด
27 มิ.ย. 65 13.30 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาเทียบโอภาคปกติ สาขาสารสนเทศ ,สาขาการจัดการทรัพฯ,สาขาการจัดการสำนักงานฯ ,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 27 มิ.ย. 65 08.30 น.เป็นต้นไป อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย
คณะศิลปศาสตร์ 28 มิ.ย. 65 08.30 น.เป็นต้นไป อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 28 - 29 มิ.ย. 65 08.30 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 - 30 มิ.ย. 65 08.00 - 14.00 น. อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วิทยาลัยรัตภูมิ 29 มิ.ย. 65 08.30 น.เป็นต้นไป ลานวัฒนธรรมบริพัตร วิทยาลัยรัตภูมิ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ก.ค. 65 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมวิธานสันติ ไสใหญ่
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 30 มิ.ย. 65 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมวิธานสันติ ไสใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์ 1 ก.ค. 65 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมวิธานสันติ ไสใหญ่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์ 30 มิ.ย. 65 08.30 - 16.30 น. อาคารอเนกประสงค์ ทุ่งใหญ่
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 1 ก.ค. 65 08.30 - 16.30 น. ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 30 มิ.ย. 65 08.30 - 16.30 น. อาคารอเนกประสงค์ ทุ่งใหญ่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัย​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​และการ​จัดการ 30 มิ.ย. 65 08.30 - 16.30 น. ปฐมนิเทศ Online
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1 ก.ค. 65 08.30 - 16.30 น. หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 65 08.30 - 16.30 น. หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 ก.ค. 65 08.30 - 16.30 น. หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย