ข้อมูลการสมัคร รอบรับตรง

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


รหัส ชื่อหลักสูตร สาขาที่รับ คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ จำนวนสมัคร