ข้อมูลการสมัคร รอบรับตรงอิสระ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง


รอบย่อย รหัส ชื่อหลักสูตร สาขาที่รับ คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ จำนวนสมัคร