ขั้นตอนการขอถอนเงินคืน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(สำหรับผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน)

1.

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขออนุมัติการถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
1.1 ขอถอนเงินคืน (สวท.28) ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
1.2 แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

3.

แนบเอกสาร ดังนี้

2.1 เอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้วตามข้อ 1.1 , 1.2
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2.4 สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ของมหาวิทยาลัย) 1 ฉบับ
2.5 สำเนาใบแจ้งชำระเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4.

นักศึกษาสามารถดำเนินการส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารมายังที่อยู่ ดังนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วิทยาเขตที่เรียน ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
สงขลา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 2/2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074317100 ต่อ 1171
วิทยาลัยรัตภูมิ งานทะเบียน วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 414 ม. 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 074-584241-4 ต่อ 3304
วิทยาเขตตรัง งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 179 ม. 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ : 093-5802062
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แผนกทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
เลขที่ 109 ม. 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075-773132 ต่อ 146
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
เลขที่ 133 ม. 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 086-2777123
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
เลขที่ 99 ม. 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 093-5757761