ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ประเภทรับตรงอิสระ รอบ 3.5 (เพิ่มเติม)

หมายเลขบัตรประชาชน :