อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่ออัพโหลดเอกสาร

ประเภทรับตรงอิสระ รอบ 3.5 (เพิ่มเติม)

หมายเลขบัตรประชาชน :