มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562| รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolioรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 1 Portfolio

Go To Top
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2/2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171