ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

TCAS รอบที่ 5 Direct Admission (รอบเพิ่มเติม)

หมายเลขบัตรประชาชน :