คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560

ในสาขาดังต่อไปนี้

- สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 20 คน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ จำนวน 20 คน

กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์  http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/wk_agree.php

เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2560

ในสาขาดังต่อไปนี้

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 20 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 6 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ จำนวน 6 คน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  หลักสูตรต่อเนื่อง ภาคสมทบ จำนวน 8 คน

คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560

ในสาขาดังต่อไปนี้

- การท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวนรับ 10 คน

- การโรงแรม หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวนรับ 30 คน

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวนรับ 15 คน

- ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวนรับ 20 คน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
รับนักศึกษาเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์  http://admission.rmutsv.ac.th 

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์ สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์ สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
รับนักศึกษาเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์  http://admission.rmutsv.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งงดการสอบข้อเขียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งงดการสอบข้อเขียนของหลักสูตรศิลปบัณฑิต(4ปี) หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(4ปี) หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (โควตาเรียนดีและกิจกรรมดี) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเกียวกับการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ สำหรับโควตาเรียนดี สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี

การสอบ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ

-ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น

-การนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ

ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์มาเอง เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติ ดังนี้

-กระดานรองเขียน ขนาด A3

-สี/ดินสอ/ อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ ตามความถนัด

Pages