ระเบียบการสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร เพื่อศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560  ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครสอบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งงดการสอบข้อเขียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งงดการสอบข้อเขียนของหลักสูตรศิลปบัณฑิต(4ปี) หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(4ปี) หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (โควตาเรียนดีและกิจกรรมดี) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเกียวกับการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ สำหรับโควตาเรียนดี สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี

การสอบ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ

-ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น

-การนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ

ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์มาเอง เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติ ดังนี้

-กระดานรองเขียน ขนาด A3

-สี/ดินสอ/ อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ ตามความถนัด

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครโควตาเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก