ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์  ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
              Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับนักเรียนชั้นม.6

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทโควตา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

[สำหรับ ปวช.]

ประกาศผลสอบข้อเขียน 11 เมษายน 2561

ดูรายละเอียดและสมัครสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน

ประเภทรับตรงอิสระ

กำลังรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันที่ 13 มี.ค. - 5 มิ.ย. 61

ข้อมูลการสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร
[อัพเดทล่าสุด : 19/03/61]

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์คณะ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        เลขที่ 2/2 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

   โทรศัพท์: 074-317100 ต่อ 1171

   โทรสาร: 074-317140