ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์  ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
              Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับนักเรียนชั้นม.6

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทโควตา

ประเภทสอบตรง

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61


พื้นที่สงขลา

ปฏิทินการรับสมัครสำหรับพื้นที่สงขลา

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย สำหรับพื้นที่สงขลา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

[สำหรับ ปวช.]

ประกาศผลสอบคัดเลือก 30 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด

ประกาศผลสอบคัดเลือก

เว็บไซต์คณะ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        เลขที่ 2/2 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

   โทรศัพท์: 074-317100 ต่อ 1171

   โทรสาร: 074-317140