ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
รับนักศึกษาเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์  http://admission.rmutsv.ac.th 

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์ สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์ สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
รับนักศึกษาเพิ่มเติม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตตรัง และวิทยาลัยรัตภูมิ 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์  http://admission.rmutsv.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งงดการสอบข้อเขียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแจ้งงดการสอบข้อเขียนของหลักสูตรศิลปบัณฑิต(4ปี) หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(4ปี) หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (โควตาเรียนดีและกิจกรรมดี) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเกียวกับการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ สำหรับโควตาเรียนดี สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี

การสอบ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

รายละเอียดเนื้อหาที่สอบ

-ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น

-การนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ

ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์มาเอง เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติ ดังนี้

-กระดานรองเขียน ขนาด A3

-สี/ดินสอ/ อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ ตามความถนัด

Pages