ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทโควตา

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 61

ปฏิทินการรับสมัคร

ดูรายละเอียด

ประกาศผลสอบ

ประเภทสอบตรง

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

ดูรายละเอียด

แนวข้อสอบ

ประเภทรับตรงอิสระ

เปิดรับสมัครวันที่ 23 ก.พ. - 10 มิ.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

  ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

รอบที่ 2

การรับแบบโควตา

เปิดรับสมัครวันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 29 เม.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

รอบที่ 4

Admission

เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 19 พ.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

รอบที่ 5

การรับตรงอิสระ

เปิดรับสมัคร วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร

ข้อมูลการสมัคร

เว็บไซต์คณะ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        เลขที่ 2/2 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

   โทรศัพท์: 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171