ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขา ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ รับวุฒิปวช.และ ม.6

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขา ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ รับวุฒิปวช.และ ม.6 ตามไฟล์แนบ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

รายงานตัว วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดหลักฐานการรายงานตัว กรอกใบระเบียนประวัติ และพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์

http://newstudent.rmutsv.ac.th

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตามไฟล์แนบ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

รายงานตัว วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดหลักฐานการรายงานตัว กรอกใบระเบียนประวัติ และพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์

http://newstudent.rmutsv.ac.th

รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ให้เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. นางสาวกรกช  พรหมกำเนิด

2. นายยุทธกร  สุระกำแหง

3. นายณัฐภัทร  บุปผะโก

4. นางสาวชมพูนุช  สะขะโล

5. นางสาวณัฐณิชา  จิตมานะ

6. นายคณานนท์  นฤคนธ์