กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566


คณะ/วิทยาลัย วัน - เวลา สถานที่ หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
สงขลา
คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 23 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 25 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 เป็นต้นไป
ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาภาคสมทบ (ทุกสาขาวิชา) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วันที่ 26 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ เวลา 08.00 - 12.00 น. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ทุกสาขา และสาขการบัญชีเทียบโอน ภาคปกติ
เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ สาขาการตลาด/ระบบสารสนเทศ/การจัดการทุกวิชาเอก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันที่ 27 - 28 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 20.30 น.
คณะครุศาสต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 28 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 เป็นต้นไป
วันที่ 29 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 เป็นต้นไป
อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย วันที่ 28 มิ.ย. 66 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

วันที่ 29 มิ.ย. 66 นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วิทยาลัยรัตภูมิ วันที่ 28 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ลานวัฒนธรรมบริพัต อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ วันที่ 28 มิ.ย. 66
เวลา 08.30-16.30 น.
ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วันที่ 29 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ขนอม) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะเทคโนโลยีการจัดการ วันที่ 29 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.00 น.
หอประชุมวิธานสันติ (ไสใหญ่) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 29 มิ.ย. 66
เวลา 08.30 - 16.30 น
อาคารอเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 30 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
หอประชุมวิธานสันติ (ไสใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 ก.ค. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
หอประชุมวิธานสันติ (ไสใหญ่) นักศึกษาพื้นที่ทุ่งใหญ่ขึ้นรถเวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสารสนเทศ (IT) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วันที่ 30 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 30 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันที่ 30 มิ.ย. 66
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย