กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

คณะ กำหนดการ
สงขลา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://arch.rmutsv.ac.th/arch/th/content/1079-1590460966-70
คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด
วิทยาลัยรัตภูมิ รายละเอียด
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายละเอียด
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอกำหนดการ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รายละเอียด
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์ รายละเอียด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียด
Link ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ : https://meet.google.com/cbc-yyye-zfq
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียด
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายละเอียด