ข่าวประชาสัมพันธ์

ปวช./ปวส. | 04-11-2020 15:11 น. | : 1,921


คณะครุศาสตร์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่ อส.บ.ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรใหม่ อส.บ.ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย หลักสูตรต่อเนื่อง ภาคปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
    หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : https://reg.rmutsv.ac.th/

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00 น.
                             เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 15.00 น.
  งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย
 LineGroup : RUTS Admission64